Privacy policy

 

U heeft een account aangemaakt op www.Broodje Van Ons Mam.nl. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gedeeld, namelijk het bevestigen van uw order en het eventuele toezenden van uw factuur.

 

Uw orderbevestiging en de factuur worden gekoppeld aan de website en opgeslagen in het klantenbestand van Broodje Van Ons Mam. Externe partijen hebben uitdrukkelijk geen toegang tot uw gegevens.

 

Wij delen dus geen enkele gegevens met externe partijen, dus ook uw gegevens worden niet gedeeld.

 

Broodje Van Ons Mam verzendt nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven of iets dergelijks.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Cookies worden uitsluitend geplaatst om uw order te kunnen bevestigen, zoals artikelen in uw winkelwagentje plaatsen. Wij adviseren u uw wachtwoord regelmatig te wijzigen 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BROODJE VAN ONS MAM.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het bezorgen en verzorgen van belegde broodjes tussen Broodje Van Ons Mam en de opdrachtgever.

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Broodje Van Ons Mam zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Broodje Van Ons Mam zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding of de offerte is vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid van 30 dagen na uitbrengen van offerte.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Broodje Van Ons Mam van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Broodje Van Ons Mam, als uit het feit dat Broodje Van Ons Mam uitvoering geeft aan de overeenkomst.


Artikel 3. Prijs en betaling

3.1 Een bestelling die via de website is geplaatst dient onmiddellijk betaald te worden. Telefonisch geplaatste bestellingen dienen …?... bij levering betaald te worden. In andere gevallen dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.2 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Broodje Van Ons Mam gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Broodje Van Ons Mam zal een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend maken.

3.3 In het geval de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Broodje Van Ons Mam gerechtigd om haar werkzaamheden en de levering op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Broodje Van Ons Mam in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Broodje Van Ons Mam verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, geliquideerd of ontbonden wordt, danwel in het geval van een natuurlijke persoon bij zijn overlijden.


Artikel 4.Levertijd

4.1 De door Broodje Van Ons Mam opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Broodje Van Ons Mam vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Broodje Van Ons Mam is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Broodje Van Ons Mam, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Broodje Van Ons Mam, is Broodje Van Ons Mam gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Broodje Van Ons Mam op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 5. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Broodje Van Ons Mam onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: pandemieën, oorlogen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Broodje Van Ons Mam of diens leveranciers.


Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Broodje Van Ons Mam gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Broodje Van Ons Mam  tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Broodje Van Ons Mam gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Broodje Van Ons Mam te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Broodje Van Ons Mam gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7. Zekerheden

Indien Broodje Van Ons Mam gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Broodje Van Ons Mam vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Broodje Van Ons Mam op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Broodje Van Ons Mam zal de door haar aangeboden producten met de grootste zorg en conform alle daaraan te stellen eisen bereiden. Broodje Van Ons Mam is slechts aansprakelijk voor de uit de overeenkomst ontstane schadelijke gevolgen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Broodje Van Ons Mam en/of zijn leidinggevende ondergeschikten. Broodje Van Ons Mam zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag per schadegeval waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren. Deze schadevergoeding zal tevens nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

8.2 Niet voor vergoeding door Broodje Van Ons Mam komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan, in het bijzonder indien deze is ontstaan door het gebruik of de consumptie van de producten van Broodje Van Ons Mam.


Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder bij bederfbare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij Broodje Van Ons Mam per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd. Broodje Van Ons Man zal zich ervoor inspannen om een gegronde klacht te herstellen.

9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, onder voorbehoud van het recht van Broodje Van Ons Mam om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Allergie:

Wij houden zoveel mogelijk rekening met speciale wensen zoals allergenen.

Wij kunnen geen garanties geven en stellen ons daar niet aansprakelijk voor, dit geldt ook voor dieetwensen!

 

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens

Broodje Van Ons Mam

Esperenkamp 42

5632 PX

KvK nummer 17225883

IBAN nummer NL83 INGB 0004 3835 08 

BIC/SWIFT   INGBNL2A

BTW nummer NL001143239B03

 

 

© 2015 - 2024 Broodjevanonsmam.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Uiteraard proberen wij ons zoveel mogelijk aan de opgegeven tijd te houden! Wij zijn te bereiken op 06 51 33 73 21